Welke 3 belangrijke parameters moet je in beeld brengen?

Veel ondernemers hopen op enig moment met de verkoop van hun bedrijf een zodanige financiële klapper te maken dat de oude dag financieel goed verzekerd is. Pensioen opbouwen komt er voor ondernemers vaak tijdens de rit niet van. De opbrengst van het bedrijf moet dan ook meestal de pensioenpot goed gaan (aan)vullen. Om er daarbij van verzekerd te zijn dat het potje zeker goed gevuld gaat worden is het wel zaak dat duidelijk is hoe de waarde op een correcte wijze berekent kan worden. Er zijn daarbij vele manieren en in dit artikel worden de 3 belangrijkste parameters toegelicht die bij de berekening gebruikt worden.

Een belangrijke vraag die vooraf gesteld dient te worden is dan ook of “de bedrijfswaarde ook de prijs is die de onderneming op gaat brengen?” Goed om bij deze vraag eerste toch even kort stil te staan. De waarde berekenen is één ding, maar of je die waarde bij verkoop ook voor de onderneming ga krijgen is natuurlijk geen zekerheid. Het verschil tussen waarde en prijs komt verderop in dit artikel ook nog aan de orde.

Pensioen opbouwen komt er voor ondernemers vaak tijdens de rit niet van.

Eddy Korevaar, Vestdijk

Hoe ga je nu te werk?

Allereest is het van belang voor welk doel je de waarde van je onderneming ga berekenen. Periodiek (meestal jaarlijks) komen de cijfers van de accountant/boekouder in de balans naar voren en daarin wordt o.a. het eigen vermogen weergegeven.

Dit eigen vermogen, meestal opgebouwd uit “aandelen kapitaal” en “reserves” vertegenwoordigd op dat moment de waarde van het bedrijf. Uitgangspunt is dat je op datzelfde moment alle voorraden zou verkopen, machines en panden zou verkopen (tegen de boekwaarde) en de afnemers je per direct betalen. Je kunt op datzelfde moment al je leveranciers betalen, de belastingdienst, alle schulden aflossen en hetgeen je dan in de kas/op de bank overhoudt is precies het eigen vermogen.

Het is daarbij natuurlijk wel noodzakelijk dat het personeel ook op diezelfde dag stopt (zonder opzegtermijn) en er geen vakantiedagen meer open staan en er ook naar afnemers en leveranciers geen enkele verplichting meer loopt.

Kortom: een utopische situatie maar het eigen vermogen geeft er wel een weergave van. Voor zover je bedrijf dus jaarlijks geld verdient (en dit naar verwachting ook zal blijven doen) is er dus geen noodzaak om de activiteiten te stoppen en zal er zeker belangstelling zijn om deze activiteiten door te zetten en zo geld te blijven verdienen met de onderneming.

Belangrijke uitkomst van deze exercitie is dat het belangrijk is voor het berekenen van de waarde van de onderneming dat het verdienvermogen van de activiteiten op orde is en veel minder of de bestaande situatie tot een positief saldo leidt bij het salderen van de bezittingen minus de schulden.

Cash is King!

Focus dus op de hoogte van de positieve kasstroom in de toekomst. Met een naar verwachting stijgende kasstroom naar de toekomst wordt je bedrijf dus jaarlijks meer waard! Bij de waardebepaling van je bedrijf is het aannemelijk maken van die groeiverwachting dan ook het belangrijkste discussiepunt. Hoe valt die toekomstige groei nu te bewijzen?

Veel ondernemers proberen op verschillende manieren de winst jaar op jaar te drukken om op die manier zo min mogelijk belasting te hoeven betalen. Daarbij worden verschillende posten gebruikt om extra reserveringen te maken en andere tools worden ingezet om de resultaten te drukken. Belasting betalen doet tenslotte niemand graag. De uitkomst van de waarde van het bedrijf wordt zo dus automatisch ook gedrukt en dat heeft uiteindelijk een aanzienlijk effect op de waarde bij verkoop.

Met name de rentestand speelt een rol.

Eddy Korevaar, Vestdijk

Maakt het dan niet uit op welke wijze je de waarde berekent?

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het feitelijk niet uitmaakt welke rekentool je gebruikt. Er zijn onvoorstelbaar veel manieren om de waarde van je onderneming te berekenen. In de basis komen al die methodes neer op drie uitgangspunten:

  • Wat is de kasstroom naar de toekomst.

  • Welke risico’s zijn er met betrekking tot het daadwerkelijk realiseren van die kasstroom.

  • Hoe kun je die kasstroom nog aanmerkelijk vergroten en hoe zeker kun je daarvan zijn.

Feitelijk komen alle rekenmethodes dus in de basis neer op die drie grootheden. Je kunt daarbij allerlei ingewikkelde formules gebruiken en daarmee zal ik u in dit artikel niet vermoeien. Voor u als ondernemer is het natuurlijk van belang dat er bij verkoop duidelijk is wat de momentane kasstroom is, zonder dat die om allerlei redenen gedrukt is, bijvoorbeeld om maar niet te veel belasting te hoeven betalen.

De voorbereiding voor (een geslaagde) verkoop/overdracht vraagt dan ook een veel langere periode van voorbereiding dan veelal wordt gedacht.

Welke algemene, economische invloeden spelen er een rol?

Los van bovengenoemde punten zijn de heersende economisch omstandigheden natuurlijk ook van invloed. Met name de rentestand speelt een rol. Tegen welk percentage kun je zonder risico een zeker rendement verkrijgen, bijvoorbeeld in staatsobligaties of ander vastrentende waarden. Dat percentage is de laatste jaren alleen maar lager geworden en met een beperkt risico is het dus al snel interessant om je geld in een bedrijf te steken om zo een beter rendement te ontvangen dan je geld “op de bank zetten”, zoals dat meestal kortweg wordt aangegeven.

Hoe met al deze informatie om te gaan?

Als het om het berekenen van de waarde/prijs voor je onderneming gaat is het credo wat mij betreft dan ook altijd: Begin een ruim aantal jaren van tevoren en focus je daarbij op de kasstroom. Deze insteek is een hele andere strategie dan de koers die veel ondernemers daarvoor hanteerden en dat vraagt dan ook een hele andere denktrant.

De ervaring leert dat er geruime tijd nodig is om die switch te realiseren en ook in de bedrijfsresultaten daadwerkelijk tot uitdrukking te laten komen. Denk daarbij eerder aan een aantal jaren dan in een aantal maanden. Het neerzetten van een representatieve kasstroom en die ook nog vast laten leggen in een serie opvolgende jaarrekeningen vraagt zo-ie-zo al een meer-jaren aanpak.

Het zwart-op-wit realiseren van de mogelijkheden in de kasstroom is de beste manier om de waarde naar de toekomst te onderstrepen en zodoende ook de prijs voor de aandelen van de onderneming fors te laten stijgen.

Het is dus een lange weg en de vraag is dan altijd wat gaat het je kosten en opleveren?

Aan het begin van dit artikel werd al aangegeven dat de opbrengst van je bedrijf vaak een groot deel van je toekomstig pensioen vormt. Die opbrengst maximaliseren levert je dus een goed pensioen op tot in lengte van jaren. Alleen al om die reden is het dus de moeite waard om die weg te bewandelen. Groot voordeel daarnaast is dat je ruim voor de verkoop al bezig bent met de kasstroom maximaliseren, hetgeen je ook al voor de daadwerkelijke verkoop veel op zal leveren. Een jaar of vijf tevoren starten kan in die periode al zomaar de eerder veronderstelde verkoopsom opleveren, zonder dat de aandelen dus al verkocht zijn. De overdracht van de aandelen brengt daarmee uiteindelijk dus nog een keer de verkoopopbrengst op en mogelijk dus nog veel meer.

Eerder heb ik deze aanpak uiteengezet in de VALUE PRO methode. Als je hierover meer wilt weten, vraag dan gerust het Whitepaper aan en lees verder over het wel en wee van deze methode.

Bezig zijn met de Waarde – en met name de kasstroom van de onderneming levert richting de uiteindelijke verkoop veel op en zorgt ook voor een beheerst traject om tot een goed ondernemerspensioen te komen.

Tot slot.

Bedrijfswaarde berekenen blijft een lastige exercitie en er wordt vaak heel gewichtig over gedaan met allerlei ingewikkelde termen. In de basis is het echter simpel en ik pleit er ook voor om het simpel te houden. Belangrijke vraag is vooraf: “Met welk doel ga je de berekening doen?”

Beperk je het tot de momentane situatie of kijk je naar de toekomst en hoe een potentiele koper de onderneming tot in lengte van jaren er jaar op jaar een mooie som geld mee kan verdienen. Een goede voorbereiding is het halve werk en de inzet van een ervaren deskundige helpt om je in dit traject van waarde creatie naar verkoop te adviseren en te begeleiden. Voor veel ondernemers is dit tenslotte geen dagelijkse kost.

Als het onderwerp je interesseert vraag dan het VALUE PRO whitepaper vrijblijvend aan voor meer informatie. Als ervaren VALUE createur ben ik natuurlijk ook graag bereid om het geheel t.z.t. persoonlijk toe te lichten.

Succes met Waarde Creëren!

Eddy Korevaar, inmiddels een kleine 15 jaar als zelfstandig adviseur actief in bedrijfswaardecreatie voor MKB bedrijven en ondernemers bij VESTDIJK Overname | Financiering | Strategie.

Gorinchem, 14 mei 2021

Ontvang gratis periodiek actuele Business tips, die je bovendien direct toe kan passen:

Whitepaper naar keuze

Je kunt je natuurlijk op elk moment weer voor de tips afmelden.