Bedrijfsoverdracht

Het is lastig om hier een getal aan te hangen. Bedenk wel dat een jaar of 5 vooraf beginnen veel extra opbrengst kan opleveren. De ontwikkelde “Value Pro” methode laat zien dat in de jaren vooraf al toegewerkt wordt naar een veel beter resultaat en daarmee hogere verkoopopbrengst. Een belangrijk deel van verkoopprijs is zo voor de verkoop al binnen!

Door accountants worden veelal dergelijke kentallen genoemd als een soort vuistregel. Om idee te krijgen goed maar als waardering absoluut niet te gebruiken. Bij een daadwerkelijke verkoop is het zaak om tot een gedegen waardering te komen en hierin is inschatting van de toekomstige kasstroom van groot belang. Inschatten van de toekomst is meestal niet het domein van uw accountant.

Overdracht binnen de familie vraagt natuurlijk ook een zorgvuldige afweging of de capaciteiten er zijn en de wens om over te nemen er ook daadwerkelijk is bij de kinderen.

In het beoordelen van de capaciteiten zijn pa/ma meestal niet het meest objectief. Of het kroost het ook echt wil is vaak ook niet expliciet uitgesproken. Een zorgvuldig proces is op z’n plaats en of de accountant hierin de goede partij is om dat te beoordelen moet u zich afvragen.

Bij aankoop dient er natuurlijk een strategische fit te zijn en die heeft u onderzocht. Daarbij dient de koopsom terugverdient te worden en daarin rekent de accountant natuurlijk mee. Met het inlijven van de verkopende partij zijn er natuurlijk ook strategische/organisatorische zaken die er komen kijken. Die zaken moeten ook in de overeenkomst een plek krijgen zodat de risico’s ook niet voor het grootste gedeelte bij de koper komen te liggen. Bovendien is het goed om te boordelen of u niet “te graag wil” en wellicht daarom te veel accepteert, een te hoge prijs betaal. Schroom niet om een partij die uw belang vertegenwoordigt in de koop te vragen om een opinie en niet blind te varen op de adviseur van de verkoper. 

Veelal worden die plaatjes als successtory getoond. De champagne is betaald door de adviseur en in ruil ontving hij/zij daarvoor vaak een aantal procenten (3 tot 5 % is geen uitzondering) van de opbrengst. Bij Vestdijk werken we niet met die zgn. succes fees. U heeft jarenlang met hart en ziel gewerkt voor de waarde van uw bedrijf in wij proberen de onderneming zo goed mogelijk te verkopen. Daarin rekenen we de tijd die we daar mee bezig zijn en adviseren u daarbij niet met in het achterhoofd een daarbovenop te ontvangen succes fee. Liever komen we na de verkoop nog een keer op de koffie in de gekochte vakantievilla of rijden een stukje mee in de (rode) sportwagen die is aangeschaft.

Het verbaast me elke keer weer hoeveel ondernemers met een zakenpartner elk 50 % bezitten en verder geen specifieke afspraken hebben gemaakt hoe hier in de toekomst mee om te gaan als de ideeën uit elkaar lopen. Het gaat meestal niet om hoogoplopende conflicten maar 1 van beiden wil wel iets anders. Overdracht van het belang is meestal de oplossing maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Mijn ervaring is dat maatwerk in de regel op z’n plaats is. Een onafhankelijke derde is meestal te prefereren boven de accountant, want die wil in deze vaak graag zijn onpartijdigheid niet verliezen.

Bedrijfsfinanciering

Er zijn vele vormen van financiering en het is belangrijk om vooraf stil te staan op welke wijze te financieren en ook de business case goed tegen het licht te houden en de kracht van de onderneming/ondernemer naar voren te laten komen in de financieringsaanvraag. Een overzicht met cijfers opgesteld door de accountant is niet meer voldoende tegenwoordig. Bovendien zorgt een goede onderbouwing voor aanzienlijk betere kredietvoorwaarden.

Meestal gaat het om grote bedragen voor investeringen/vastgoed die gefinancierd moeten worden als er een specialist als Vestdijk wordt ingezet. Ook de dagelijkse financiering kan een interessant issue zijn. Hoe is het werkkapitaal gefinancierd? Kan ik onderdelen herfinancieren? Is objectfinanciering een optie? Tal van vraagstukken die hierin een rol kunnen spelen en zo kun je mogelijk ook kapitaal vrij maken om elders in te zetten.  

Vestdijk OFS heeft zich eind 2020 verbonden aan het Financieringsgilde en maakt sinds dat moment gebruik van alle instrumenten die het Financieringsgilde tot haar beschikking heeft.

Meestal gaat het om grote bedragen voor investeringen/vastgoed die gefinancierd moeten worden als er een specialist als Vestdijk wordt ingezet. Ook de dagelijkse financiering kan een interessant issue zijn. Hoe is het werkkapitaal gefinancierd? Kan ik onderdelen herfinancieren? Is objectfinanciering een optie? Tal van vraagstukken die hierin een rol kunnen spelen en zo kun je mogelijk ook kapitaal vrij maken om elders in te zetten.  

Absoluut. Meestal lopen diverse financieringen langjarig, terwijl er tussentijds wijzigingen zijn de bedrijfs- en economische ontwikkelingen. Een periodiek check is daarom aan te bevelen. Vraag naar de mogelijkheden.

Met name in het MKB is financiering middels grootbanken al lang niet meer vanzelfsprekend. Tientallen alternatieve partijen zijn in dat gat gesprongen en vanuit het Financieringsgilde zijn met een geselecteerd aantal partijen afspraken gemaakt omtrent voorwaarden en condities waarop het Financieringsgilde ondernemers kan bedienen met betreffende producten.

Zwaar weer/ herstructurering

Als u het daarop aan laat komen dan komt de onderneming meestal bij de afdeling bijzonder beheer en volgt er na verloop van tijd vaak een keuzeproces om een door de bank afgevaardigde partij te kiezen. U kunt kiezen wie het wordt, maar de keuze wie de rekening van die partij gaat betalen is al gemaakt. Dat is de onderneming namelijk zelf en of die partij niet voornamelijk de belangen van de bank behartigd is maar de vraag?

Het klinkt als 5 voor twaalf. Vaak zijn er mogelijkheden die je zelf nog niet hebt bedacht. Advies is om op (zeer) korte termijn een vrijblijvende bel-afspraak te maken ter kennismaking en om de casus te bespreken. Ook als een faillissement onafwendbaar lijkt, is het goed om de opties te doorlopen en eventueel voorafgaand aan een faillissement de juiste stappen/weg te volgen. De schade kan in rap tempo oplopen bij onjuist handelen.

Dat laatste wordt nogal eens in de wandelgangen geroepen. Daar krijgt u als ondernemer meestal geen applaus voor al zou je dat soms denken, maar levert meestal een curator op die alsnog probeert diverse zaken op de bestuurder te verhalen. Een faillissement is soms onvermijdelijk, maar het is dan ook zaak om de alternatieve mogelijkheden zorgvuldig af te wegen om zo de gevolgen daarvan vooraf goed in beeld te hebben. Er zijn vaak meer oplossingen dan vooraf gedacht.

Hoe te eerder een specialist opgezocht, hoe te groter de mogelijkheden om het tij te keren is de stelregel. Vaak is het al verder voor 12 dan u denkt en het inschakelen van een specialist is juist nu verstandig. Naar mate u de bank voor bent, is de kans van slagen op een succesvolle “Recovery” groter!

Ik kan daar kort over zijn! Dat valt mee, zeker als je het vergelijkt met wat een faillissement de ondernemer in veel gevallen kost.

 

 

In tegenstelling tot veel boekhouders/accountants kijken we absoluut niet alleen naar de kosten. Met name in de omzet en afspraken met leveranciers, afnemers en financiers zitten vaak openingen om tot oplossingen te komen. Het vraagt daarbij vaak even een andere kijk op de dingen en een ander geluid naar partijen om de ruimte te vinden om tot structurele oplossingen te komen. Het probleem is meestal niet in korte tijd ontstaan en het vraagt daarom ook geruime tijd om tot een oplossing te komen. In eerste instantie is er een periode van wat meer lucht nodig om tot een aanzet te komen voor een structurele oplossing.

Interim bestuur

Interim-management en Interim-Bestuur richt zich met name op het tijdelijk (en meestal ook parttime) invullen van de bestuurdersrol in overleg met de aandeelhouders/familie. Tijdelijk een rol als afdelingsmanager invullen past daar in de regel niet in.

Een rol als parttime Financieel Directeur past in het kader van het op orde brengen van de financiële huishouding en processen vaak wel.

Onze flexibele mogelijkheden en ervaring zorgt ervoor dat we snel bedrijfssituaties in kunnen schatten en samen met het zittende personeel tot een tijdelijke oplossing en invulling van de ondernemerspositie kunnen komen. Dit geeft de rust bij de ondernemer en zijn familie om goed te herstellen en vertrouwen naar personeel en afnemers dat de zaken doorgang vinden in de tussentijd. Neem gerust contact op om uw wensen en onze mogelijkheden vertrouwelijk door te spreken.

Veel van dergelijke opdrachten lopen via Interimbureaus die een groot deel van vergoeding opsouperen (30-40 % is geen uitzondering). Ik werk bij voorkeur direct voor aandeelhouders, waarbij beiden vanzelfsprekend een enorm voordeel hebben met betrekking tot de vergoeding. De lijnen zijn dan bovendien kort. Het vermeende schaduwmanagement dat voorzien is bij een bureau en welke termen er allemaal nog meer naar voren gebracht worden, stellen niet veel voor als het erop aankomt.

Veelal wordt daartoe de accountant ingezet maar dat is meestal een geschiedenis schrijver. Vooruitkijken doe je meestal met de kennis van het verleden, maar dat maakt de meeste accountants nog niet tot de juiste sparringpartner op het financiële vlak. Als ondernemer wil je plannen en ideeën voor de toekomst beoordelen op de financiële impact op je bedrijfsvoering en wil je daarin ook de risico’s in beeld hebben, om die op een verantwoorde wijze af te dekken waar nodig. In dat kader is het goed om periodiek dergelijke zaken met elkaar af te stemmen om zodoende in control te blijven. Al snel heb je dan de beschikking over de inzet van een parttime compagnon die je in al dergelijke zaken ter zijde staat en van de hoed en de rand weet.

Governance / toezichthouder

Dat is ook zo. Maar als die onderneming groter wordt, er meerdere familieleden actief zijn, het bestuur ook deels buiten de familie ligt en de aandelen ook binnen de familieleden verdeeld zijn, dan zou ik graag daarover met u willen filosoferen. Een RvC kan dan in plaats van een STAK met een vaak gebrekkig ingericht bestuur tot een behoorlijke professionaliseringsslag leiden en daarmee komt de groei en waardevermeerdering van de onderneming/aandelen ten bate van de gehele familie.

Juist in zo’n geval is dat absoluut een idee. De kinderen willen het natuurlijk graag zelf laten zien en niet pa en/of ma steeds over de schouder mee hebben kijken. Daarnaast is er natuurlijk wel behoefte aan periodieke reflectie en adviezen. Daarbij zijn er vaak ook nog de nodige financiële lijntjes tussen junior en senior. Om tot een voor beide partijen passend model te komen is het installeren van een RvC een handige tool om daarin ook concrete afspraken te maken tussen generaties en het toezicht ook niet te beperken tot de familie, maar daarin ook professionele derden in te betrekken om het geheel objectief te houden. Bij vraagstukken over de invulling hiervan denk ik daar graag in mee. Een positie in betreffende te formeren RvC kan natuurlijk ook een optie zijn.

Naast de velerlei ervaringen als bedrijfsadviseur ben ik als Commissaris bij een zorginstelling actief. Ik ben pleitbezorger van dit instrument binnen het MKB en waar mogelijk wil ik de rol van Commissaris invullen of meedenken in de passende invulling van vacatures. Vraag gerust mijn CV op om te zien of het binnen het beoogde plaatje valt.

Het antwoord is ja en nee. Toezicht is een serieuze bezigheid en vraagt de nodige tijd om dat serieus te kunnen doen. Het verzamelen van dergelijke posten is zeker niet het doel.

Als het een serieuze post betreft dan wil ik daar zeker over nadenken. Mijn insteek is daarbij altijd: doe het goed of doe het niet. Voorheen was het nogal eens een erebaantje en werden er allerlei vriendjes ingevlogen. Die wereld is echter veranderd en toezicht vraagt professionaliteit en inzet om de toebedeelde taak ook verantwoord uit te oefenen. Als dat laatste de insteek is dan wil ik me zeker inzetten om de vacature te overwegen dan wel iemand uit mijn netwerk voor te stellen.

Algemeen

Op veel sites van concullega’s komen logo’s voor van meer en minder bekende partijen die zijn bijgestaan. Vertrouwelijke behandeling van welke transactie dan ook vinden wij van groot belang en daarom bij ons geen namen/referenties op de site. Klanten zitten soms in zwaar weer en dan wil je liever niet zo en publiek te boek staan. Vertrouwelijkheid staat bij ons zeer hoog in het vaandel.

Juist in zo’n geval is dat absoluut een idee. De kinderen willen het natuurlijk graag zelf laten zien en niet pa en/of ma steeds over de schouder mee hebben kijken. Daarnaast is er natuurlijk wel behoefte aan periodieke reflectie en adviezen. Daarbij is vaak ook nog de nodige financiële lijntjes tussen junior en senior. Om tot een voor beide partijen passend model te komen is het installeren van een RvC een handige tool om daarin ook concrete afspraken te maken tussen generaties en het toezicht ook niet te beperken tot de familie, maar daarin ook professionele derden in te betrekken om het geheel objectief te houden. Bij vraagstukken over de invulling hiervan denk ik daar graag in mee. Een positie in betreffende te formeren RvC kan natuurlijk ook een optie zijn.

“Schoenmaker blijf bij je leest” is zo’n mooi gezegde en daar houden we ons graag aan. Als bedrijfskundigen bemoeien we ons graag met de organisatie van de bedrijfsprocessen. Daarin zijn er natuurlijk in elke branche specifieke onderdelen. Juist de combinatie van die specifieke onderdelen binnen een branche/bedrijf met de algemene bedrijfskundige inrichting van bedrijven maakt het vak zo mooi en zorgt ervoor dat er in elke tak van sport emplooi is. Daag ons gerust uit om mee te denken. Kunnen we toch niets betekenen dan zijn we ook zeker zo sportief om dat te laten weten.

Het antwoord is ja en nee. Toezicht is een serieuze bezigheid en vraagt de nodige tijd om dat serieus te kunnen doen. Het verzamelen van dergelijke posten is zeker niet het doel.

Als het een serieuze post betreft dan wil ik daar zeker over nadenken. Mijn insteek is daarbij altijd: doe het goed of doe het niet. Voorheen was het nogal eens een erebaantje en werden er allerlei vriendjes ingevlogen. Die wereld is echter veranderd en toezicht vraagt professionaliteit en inzet om de toebedeelde taak ook verantwoord uit te oefenen. Als dat laatste de insteek is dan wil ik me zeker inzetten om de vacature te overwegen dan wel iemand uit mijn netwerk voor te stellen.